Årsmøtedokument

Her er dokumenta til dei ulike sakene på årsmøtet torsdag 5. mars. Trykk på dei punkta som er understreka.

  1. Godkjenning av innkalling, saksliste og dei stemmeføre.
  2. Val av ordstyrar, referent og to personar til å underskrive referatet.
  3. Årsmelding.
  4. Rekneskap 2019.
  5. Innkomne saker.
  6. Budsjett 2020.
  7. Val.
  8. Eventuelt.

Legg att eit svar